Dla kandydatów do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych byłych Pracowników SPZOZ, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Wola Śródmieście w Warszawie (dalej: SPZOZ). Dane kontaktowe Administratora:
adres: ul. Ciołka 11, 01 – 445 Warszawa
adres e-mail: sekretariat@zozwola.pl
numer telefonu: 22 836 81 27
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SPZOZ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@zozwola.pl

Dane osobowe byłych Pracowników przetwarzamy w celu: prowadzenie i przechowywanie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika; dochodzenia roszczeń i prowadzenia postępowań sądowych.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
6 ust. 1 lit. c) RODO (dla danych osobowych zwykłych) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane dotyczące zdrowia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników (art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy; § 6 ust. 1 i następne; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz.U.2017.894 t.j.); art. 51u ust. 1 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.); art. 125a ust. 4 Ustawy o emeryturach i rentach FUS (Dz.U.2017.1383 t.j.); 6 ust. 1 lit f) RODO – Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci możliwości obrony swoich praw przed ewentualnymi roszczeniami. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, tj. instytucjom upoważnionym z mocy prawa w szczególności: podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia); podmiotom współpracującym z SPZOZ w zakresie realizacji czynności niezbędnych do archiwizowania akt osobowych pracowników i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych oraz wspierających SPZOZ w dochodzeniu należnych roszczeń w przypadku ich wystąpienia, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, osobom i/lub podmiotom przez Państwa upoważnionym.

Dane osobowe byłych Pracowników będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy (art. 291 k.p. – 3 lata). Co najważniejsze, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez Pracownika pracy w SPZOZ – SPZOZ przechowuje dokumenty, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty; dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Państwa uprawnienia – jako byłym Pracownikom SPZOZ: Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez SPZOZ (podstawa prawna: art. 15 RODO); Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); Macie Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli (art. 17 RODO): Wycofali Państwo zgodę lub wnieśli sprzeciw, a SPZOZ nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych; Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; Wnieśli Państwo sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny, Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Nie jest możliwa realizacja Państwa żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy SPZOZ jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny SPZOZ do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych,
kwestionujecie Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez SPZOZ,

SPZOZ nie potrzebują już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony ich roszczeń, wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – do czasu podjęcia decyzji przez SPZOZ co do zasadności sprzeciwu (podstawa prawna: art. 18 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od SPZOZ Państwa danych osobowych, które dostarczyli państwo SPZOZ, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza RODO i inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z SPZOZ lub z inspektorem ochrony danych.


Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 24.07.2019
Dokument oglądany razy: 1370
14.07.2024 // www.zozwola.nazwa.pl/smodbip220