bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 04.10.2022 z powodu:

brak daty

„KONKURS NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola Śródmieście”

usunięty

Organizator: SPZOZ - KONKURS

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Warszawa Wola-Śródmieście
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:
• Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 t.j. z dnia 18.03.2022 r.),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430, t.j. z dnia 09.03.2021 r.),
• Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście.
Podmiot leczniczy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa.

Wymagane kwalifikacje kandydata:
Kandydatem na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście może być osoba, która:
1. posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty,
2. posiada tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
3. posiada 8 lat stażu pracy w zawodzie,
4. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście podpisane przez kandydata.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu oraz zakazu zajmowania stanowiska zastępcy kierownika ds. lecznictwa podmiotu leczniczego.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, jego danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesłać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia – to jest do dnia 18 października 2022 r. do godziny 15.00, do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści:
„KONKURS NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola Śródmieście”.

Informacje dodatkowe:
Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, będą dostępne w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Plik do pobrania: 20220921_Ogłoszenie_v1

Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 04.10.2022
Dokument oglądany razy: 41
 
Wersja do druku