bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: txt

KONKURSY

Warszawa dnia 24.05.2019
OGŁOSZENIE
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul. Ciołka 11 ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 54 na okres do lat 3.

PRZEDMIOT KONKURSU OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest najem pomieszczeń w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 54 o łącznej powierzchni 126,80 m2 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną.

WYWOŁAWCZA STAWKA CZYNSZU I OPŁATY EKSPLOATACYJNE

1. Minimalny, wywoławczy czynsz za 1 m2 powierzchni miesięcznie został ustalony na 180,00 zł/ netto + obowiązująca stawka VAT.

2. Oprócz czynszu, najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, stosownie do obciążeń wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, na podstawie obowiązujących stawek dostawców tych świadczeń. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 m2 powierzchni miesięcznie wynosi średnio 11,30 zł. brutto, wg obecnie obowiązujących stawek.

3. Stawka czynszu podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" za rok poprzedni. Waloryzacja będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano ogłoszenia.

PAKIET INFORMACYJNY

Z Informatorem konkursowym oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi konkursu oraz lokalu można się zapoznać w Dziale Zamówień Publicznych i Administracji SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11, pokój 215, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-12:00.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 10.06.2019r. dogodź. II00.

2. Oferty dostarczone po godz. 1100 nie będą zakwalifikowane do dalszej oceny.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. II10 w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ

1. Dowód wpłaty wadium.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokument (koncesja lub zezwolenie) uprawniający do prowadzenia apteki ogólnodostępnej w lokalu Przychodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie, oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub zgoda o której mowa w art. 99 pkt. 3 e Ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne.

4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. NIP, REGON.

6. Opłacona Polisa, potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować także szkody w nieruchomościach najmowanych (tzw. oc najemcy nieruchomości) z minimalnym limitem sumy gwarancyjnej w wysokości 100.000,00 złotych.

7. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, że Oferent nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

8. Oświadczenie Oferenta, że nie figuruje w rejestrach dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 14 maja 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U nr 81, poz.530).

9. Zaakceptowany wzór umowy (parafowany na każdej stronie).

10. Wykaz prowadzonych aptek (minimum 1 apteka prowadzona przez Oferenta przez okres co najmniej 12 miesięcy).

11. Informację o terminowości regulowania zobowiązań Oferenta wobec podmiotów Wynajmujących mu lokale.

WADIUM

Dla ważności oferty należy wnieść wadium w wysokości 29.520,00 złotych, przelewem na konto SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Warszawie nr 89102011850000490201428689 w terminie do dnia 10.06.2019r. do godz. 1100. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania przez Bank rachunku SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.

INFORMACJE KOŃCOWE

1. Wynajmującemu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2. Przed przyjęciem lokalu do używania, wybrany oferent zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji gwarancyjnej. Wysokość kaucji zostanie wyliczona po wybraniu najkorzystniejszej oferty (nie może być niższa niż miesięczny czynsz brutto za lokal wraz z opłatą za świadczenia dodatkowe).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzenie m Prezydenta m. st. Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata,

Plik do pobrania: ogłoszenie

___________________________________________________________________________

Warszawa dnia 21.02.2019r.
OGŁOSZENIE

Na mocy Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul. Ciołka 11 ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. Chmielnej 14 o powierzchni 14,30 m2 na okres 12 miesięcy, z przeznaczeniem na gabinet do prowadzenia przesiewowych badań słuchu.

Wywoławcza stawka czynszu i opłaty eksploatacyjne

Minimalny, wywoławczy, czynsz ustala się na 39 zł netto za 1 godzinę użytkowania powierzchni. Oprócz czynszu, najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, utrzymanie w czystości podatek od nieruchomości, stosownie do obciążeń wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na podstawie obowiązujących stawek dostawców tych świadczeń. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 godzinę użytkowania powierzchni wynosi średnio brutto 36,53zł., wg obecnie obowiązujących stawek.

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Ciołka 11 w Warszawie.

Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 11.03.2019r. do godz. 945.
2. Oferty dostarczone po godz. godz. 945 nie będą zakwalifikowane do oceny.

Termin i miejsce otwarcia o ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.03.2019r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, III piętro.

Szczegółowe warunki konkursu określa Informator Konkursowy z dnia 21.02.2019r. na najem gabinetu w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chmielnej 14 w Warszawie do wykonywania przesiewowych badań słuchu, stanowiący załącznik do Ogłoszenia

Plik do pobrania: ogłoszenie z dnia 21.02.2019r

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE (2018.10.02)
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul. Ciołka 11 ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. E. Ciołka 11 na okres do łat 3.
PRZEDMIOT KONKURSU OFERT
Przedmiotem konkursu ofert jest najem pomieszczeń w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. E. Ciołka 11 o łącznej powierzchni 138,40 m2 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną.
WYWOŁAWCZA STAWKA CZYNSZU I OPŁATY EKSPLOATACYJNE
1. Minimalny, wywoławczy czynsz za 1 nr powierzchni miesięcznie został ustalony na 100 zł/ netto + obowiązująca stawka VAT.
2. Oprócz czynszu, najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, stosownie do obciążeń wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, na podstawie obowiązujących stawek dostawców tych świadczeń. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 m2 powierzchni miesięcznie wynosi średnio 7,00 zł brutto, wg obecnie obowiązujących stawek.
3. Stawka czynszu podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" za rok poprzedni. Waloryzacja będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano ogłoszenia.
PAKIET INFORMACYJNY
Z Informatorem konkursowym oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi konkursu lokalu
można się zapoznać w Dziale Zamówień Publicznych i Administracji SP ZOZ Warszawa Wola- Śródmieście ul. Ciołka 11, pokój 215, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 12:00.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 17.10.2018r. dogodź. 10°°.
2. Oferty dostarczone po godz. 10°° nie będą zakwalifikowane do dalszej oceny.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2018 r. o godz. 1010 w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. E. Ciołka 11.
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
1. Dowód wpłaty wadium.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokument (koncesja lub zezwolenie) uprawniający do prowadzenia apteki.
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. NIP, REGON.
6. Opłacona Polisa, potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować także szkody w nieruchomościach najmowanych (tzw. oc najemcy nieruchomości) z minimalnym limitem sumy gwarancyjnej w wysokości 100.000,00 złotych.
7. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, że Oferent nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
8. Oświadczenie Oferenta, że nie figuruje w rejestrach dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 14 maja 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U nr 81, poz.530).
9. Zaakceptowany wzór umowy (parafowany na każdej stronie).
10. Wykaz prowadzonych aptek (minimum 1 apteka prowadzona przez Oferenta przez okres co najmniej 12 miesięcy).
11. Informację o terminowości regulowania zobowiązań Oferenta wobec podmiotów Wynajmujących mu lokale.
WADIUM
Dla ważności oferty należy wnieść wadium w wysokości 16 974,00 złotych, przelewem na konto SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Warszawie nr 89102011850000490201428689 w terminie do dnia 16.10.2018 r. do godz. 10°°. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania przez Bank rachunku SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.
INFORMACJE KOŃCOWE
1. Wynajmującemu przysługuje prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Przed przyjęciem lokalu do używania, wybrany oferent zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji gwarancyjnej.Wysokość kaucji zostanie wyliczona po wybraniu najkorzystniejszej oferty (nie może być niższa niż miesięczny czynsz brutto za lokal wraz z opłatą za świadczenia dodatkowe). Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzenie m Prezydenta m. st. Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata

Pliki do pobrania: ogłoszenie, informacja

___________________________________________________________________________

INFORMATOR KONKURSOWY z dnia 10.07.2018r. 

Na najem pomieszczeń w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Przedmiotem najmu jest lokal stanowiący część nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerach: 16, 17/2, 17/4 i 18 z obrębu 6-04-08, będąca we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście stanowiącej własność m.st. Warszawy.

Lokal rozmieszczony jest na dwóch poziomach (parter i piwnica). Lokal oznaczony jest na szkicu stanowiącym Załącznik nr 5 do Informatora.

Okres najmu: 119 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Powierzchnia ogólna lokalu wynosi 218 m2, przy czym powierzchnia Lokalu:
- na poziomie parteru wynosi 148 m2 – w chwili obecnej prowadzona jest tam działalność apteki ogólnodostępnej;
- powierzchnia lokalu na poziomie piwnicy wynosi 70 m2 – w chwili obecnej jest to zaplecze techniczne Przychodni, które zostanie przekazane na potrzeby Najemcy.
Obecny stan zajmowanej powierzchni na parterze jest dobry. Wejście główne do lokalu do Apteki jest od strony ul. Płockiej, drugie wejście jest z hollu Przychodni, trzecie wejście z ul. Grenady od strony zaplecza Apteki. Pomieszczenia są w pełni przystosowane do prowadzenia apteki.

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Ciołka 11 w Warszawie.

Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 25 lipca 2018r. do godz. 9:45.
2. Oferty dostarczone po godz. godz. 9:45 nie będą zakwalifikowane do oceny.

Termin i miejsce otwarcia o ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2018r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, III piętro.


Wykaz Załączników:

Informator konkursowy

Ogłoszenie o konkursie

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz prowadzonych aptek
4. Załącznik nr 4 a – Informacja o terminowości regulowania zobowiązań
5. Załącznik nr 4 b - Informacja o terminowości regulowania zobowiązań
6. Załącznik nr 5 - Rzuty parteru 

7. Załącznik nr 5.1 - Rzut piwnicy
8. Załącznik nr 6 - zgodę Rady Miasta St. Warszawy na zawarcie umowy nie przekraczającej        10 lat .

Zawiadomienie o wyborze oferty

___________________________________________________________________________

Informacja nr 3/2018 z dnia 23.04.2018
Nieruchomości przeznaczonych do najmu w SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście ul. E. Ciołka 11

Adres nieruchomości: Warszawa ul. Chmielna 14

Powierzchnia przeznaczona do najmu: 14,30 m2

Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu
Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 74 i 61 z obrębu 5-03-11 KW WA4M/00046398/5

Opis przedmiotu najmu: Gabinet na II piętrze przychodni

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Najem na gabinet wykonywania przesiewowych badań słuchu

Okres najmu: 1 rok

Minimalny czynszu za 1godz. używania przedmiotu najmu 25 zł. netto + VAT

Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1godz. używania przedmiotu najmu 36,53 zł. brutto / 1 godz.

Kaucja gwarancyjna
Nie niższa niż miesięczny czynsz brutto, wynikający z harmonogramu wraz z opłatą za świadczenia dodatkowe

Termin wnoszenia opłat
Czynsz najmu i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są do 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wynajmującego za faktyczne wykorzystanie przedmiotu najmu nie mniej niż wynika to z harmonogramu

Termin wywieszania informacji w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
od dnia 23.04.2018. do dnia 08.05.2018r.

Pliki do pobrania:
informator konkursowy
informacja nr 1 gabinet na godziny Chmielna
ogłoszenie o konkursie ofert
Załącznik nr 1 do informatora
Załącznik nr 2 do informatora
Załącznik nr 3 do informatora


Miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Ciołka 11 w Warszawie.

Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 08 maja 2018r. do godz. 945.
2. Oferty dostarczone po godz. godz. 945 nie będą zakwalifikowane do oceny.

Termin i miejsce otwarcia o ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.05.2018 o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, III piętro.

Szczegółowe warunki konkursu określa Informator Konkursowy z dnia 23.04.2018r. na najem gabinetu w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chmielnej 14 w Warszawie do wykonywania przesiewowych badań słuchu, stanowiący załącznik do Ogłoszenia

Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty

___________________________________________________

UNIEWAŻNIENIE (2018.04.23) - OGŁOSZENIA z 12.04.2018

Na mocy Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 2150/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, 01-445 Warszawa ul. Ciołka 11 ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia w Przychodni Lekarskiej w Warszawie przy ul. Chmielnej 14 o powierzchni 14,30 m2 na okres 12 miesięcy, z przeznaczeniem na gabinet do prowadzenia przesiewowych badań słuchu.

Wywoławcza stawka czynszu i opłaty eksploatacyjne

Minimalny, wywoławczy, czynsz ustala się na 25 zł netto za 1 godzinę użytkowania powierzchni. Oprócz czynszu, najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, utrzymanie w czystości podatek od nieruchomości, stosownie do obciążeń wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na podstawie obowiązujących stawek dostawców tych świadczeń. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 godzinę użytkowania powierzchni wynosi średnio brutto 36,53zł., wg obecnie obowiązujących stawek.

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Ciołka 11 w Warszawie

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, w Kancelarii (III piętro) do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 9:45.
Oferty dostarczone po godz. godz. 9:45 nie będą zakwalifikowane do oceny.

Termin i miejsce otwarcia o ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.04.2018r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa ul. Ciołka 11, III piętro.

Pliki do pobrania:
ogłoszenie o konkursie ofert
informacja nr 1 gabinet na godziny Chmielna
informator konkursowy
konkurs-załączniki (spakowane zip)

Unieważnienie - plik unieważnienie konkursu.pdf

___________________________________________________Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 23.08.2019
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 08.12.2016
Dokument oglądany razy: 2 784